český Deutsch English Español Français Italiano Português slovenský
) IBIOTEC Formulátor priemyselných technických výrobkov

EKONOMICKY A TECHNICKY
EFEKTÍVNE VÝROBKY

 

 

 

  

Aerosóly použiteľné vo všetkých polohách. Ventily špeciálne vyvinuté pre iBiotec

 

 Atmosférický hnací plyn prírodného pôvodu, inertný, nehorľavý, potravinársky, farmaceutický, medicínsky, bakteriostatický. Neobmedzená dostupnosť.

BREVET 904 0 1968 4

 

 

V norme týkajúcej sa správnej praxe vymedzenej Európskou federáciou pre aerosóly FEA sa v súvislosti s balením aerosólov uvádza povinná minimálna trvanlivosť 2 roky. Nestanovuje sa v nej ale možnosť predĺženia minimálnej trvanlivosti. Výrobcovia ju preto prirodzene obmedzujú na 2 roky.
iBiotec vykonáva pri všetkých svojich výrobkoch predĺžené testy starnutia v sušiarni pri teplote 50° C, ktoré umožňujú overiť zachovanie vlastností výrobku, ako aj vnútorný stav tela aerosólu a ventilu. Na druhej strane sme zaviedli všeobecné používanie tlakovo odolných aerosólových nádobiek, ktoré prekračujú predpísané požiadavky.
Tieto opatrenia umožňujú predĺžiť alebo dokonca 2,5-krát znásobiť životnosť aerosólu.
Testovací protokol vyvinutý spoločnosťou iBiotec je uznaný federáciou FEA.

 

ODP Potenciál poškodzovať ozónovú vrstvu.

PDO Potenciál ničiť ozónovú vrstvu.

Potenciál plynu ničiť ozónovú vrstvu v hornej atmosfére. CFC, HCFC ale aj brómované produkty majú vysoký ODP a iBiotec ich nepoužíva 

 

 

 

Nariadením (EÚ) č. 517/2014 zo 16. apríla 2014 o fluórovaných skleníkových plynoch sa zakazuje používať a uvoľňovať do atmosféry plyn s potenciálom globálneho otepľovania vyšším ako 150.

Tento zákaz nadobudol účinnosť.

Na COP 22 sa rozhodlo o budúcom zákaze všetkých HFC, vrátane HFC 152 A. Garantujeme, že naše aerosóly neobsahujú hnací plyn s potenciálom globálneho otepľovania.

 

 

 

 

Logo a ochranná známka registrované spoločnosťou Ademe. Uhlíková bilancia je súčet emisií počas celého výrobného cyklu výrobku pred jeho uvedením na trh alebo súčet priamych alebo nepriamych emisií z činnosti alebo lokality. Musí brať do úvahy najmä emisie ľudských zdrojov pri zbere, triturácii, esterifikácii, výrobe, preprave a odpadovom hospodárstve. Vyžaduje si hĺbkovú znalosť životných cyklov výrobkov podľa ISO 14040. Bilancia je zostavená podľa už platnej normy ISO 14064. UHLÍKOVÁ BILANCIA činností priemyselného areálu Saint Rémy de Provence: 12,74 kg Eq C / 1 tona.

 

 

Primárna biologická rozložiteľnosť stanovená podľa smernice CEC L 33 T 82. Jednoduchá biologická rozložiteľnosť stanovená podľa smernice OCDE 301 A, ISO 7827.

Posledná biologická rozložiteľnosť stanovená podľa pozmenenej smernice OCDE 310 C MITI.

Trieda nebezpečenstva pre vodu stanovená podľa zoznamu WGK, referenčný nemecký dokument.

Bioakumulácia, koeficient delenia: n-oktanol/voda (log KOW), stanovené podľa smernice OECD 107.

 

 

  

Poľnohospodárske rozpúšťadlá a mazivá pochádzajú z lesného, obilninového alebo olejninového sektora. iBiotec garantuje použitie nasýtených surovín bez zlúčenín škodlivých pre človeka a životné prostredie. Niektoré rozpúšťadlá nazývané poľnohospodárske rozpúšťadlá, zelené rozpúšťadlá alebo bio rozpúšťadlá sú škodlivé pre človeka aj životné prostredie. Garantujeme najmä nulový obsah zvyškového metanolu pochádzajúceho z transesterifikácie.

 

 

Definícia prchavých organických látok

Každá organická látka alebo zmes, ktorá sa nachádza v plynnom stave alebo sa pri používaní ľahko odparuje za štandardných podmienok teploty a tlaku je prchavá organická látka. Týka sa to najmä rozpúšťadiel, ak majú tlak pár väčší ako 0,01 kPa pri teplote 293 15 K (20°).

Poznámka: propán-butánové zmesi používané ako hnací plyn v aerosóloch sa považujú za prchavé organické látky.

Spĺňa Odporúčanie Komisie (EÚ) 2017/84 zo 16. januára 2017 o monitorovaní uhľovodíkov z minerálnych olejov v potravinách