český Deutsch English Español Français Italiano Português slovenský
IBIOTEC Formulátor průmyslových technických výrobků

VÝKONNÉ PRODUKTY
Z HLEDISKA EKONOMICKÉHO
I TECHNICKÉHO

 

 

 

 

Aerosoly lze použít v jakékoli poloze. Ventily speciálně vyvinuté pro společnost iBiotec

 

Atmosférický hnací plyn přírodního původu, inertní, nevznítitelný, nehořlavý, potravinářský, farmaceutický, lékařský, bakteriostatický. Neomezená dostupnost.

PATENT 904 0 1968 4

 

 

Norma týkající se osvědčených postupů stanovená Evropskou aerosolovou federací FEA ohledně balení aerosolů, uvádí minimální povinné limitní datum použitelnosti 2 roky. Neupravuje však možnost jeho prodloužení. Výrobci tedy přirozeně omezují limitní datum použitelnosti na 2 roky.
iBiotec provádí u veškerých svých produktů delší testy stárnutí v peci při 50 °C, které umožňují zkontrolovat jednak zachování vlastností produktů, ale také vnitřní stav tělesa aerosolu a ventilu. Kromě toho jsme také obecně zavedli používání takových aerosolových nádob, které mají vyšší odolnost vůči tlaku, než požadují předpisy.
Díky tomu se podařilo dobu životnosti aerosolu zvýšit, a to dokonce až 2,5krát.
Protokol o zkoušce, vyvinutý společností iBiotec, je uznáván federací FEA.

 

ODP Ozone depletion potential.

PDO Potenciál poškozování ozonové vrstvy.

Potenciál plynu poškozovat ozonovou vrstvu ve vrchní atmosféře. Sloučeniny CFC, HCFC, ale také bromované, mají silný potenciál ODP, a iBiotec je nepoužívá.

 

 

 

Nařízení EU č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech (Směrnice o fluorovaných plynech) zakazuje používání a vypouštění plynů s potenciálem oteplování planety GWP vyšším než 150 do atmosféry.

Tento zákaz je účinný.

Klimatická konference COP 22 rozhodla o budoucím zákazu všech fluorovaných uhlovodíků (HFC), včetně HFC 152 A. My ručíme za to, že naše aerosoly neobsahují hnací plyn, který by měl potenciál globálního oteplování.

 

 

 

 

Logo a ochranná známka u Ademe. Bilance uhlíku představuje vykazování emisí po celou dobu cyklu realizace výrobku před jeho uvedením na trh, nebo vykazování přímých či nepřímých emisí určité činnosti nebo provozu. Musí zejména brát zřetel na emise z lidských zdrojů v případě sklizně, rozemletí, esterifikace, výroby, dopravy, správy odpadů. Vyžaduje hlubší znalost životního cyklu výrobku podle ISO 14040. Bilance se sestavuje podle již platné normy ISO 14064. BILANCE UHLÍKU z činností průmyslového závodu v Saint Rémy de Provence: 12,74 kg Eq C / 1 tunu.

 

Primární biologická odbouratelnost podle normy CEC L 33 T 82. Snadná biologická odbouratelnost stanovená podle normy OECD 301 A, ISO 7827.

Konečná biologická odbouratelnost stanovená podle pozměněné normy OECD 310 C MITI.

Třída nebezpečnosti pro vodu podle seznamu WGK dle německé normy.

Bioakumulace, rozdělovací koeficient n-oktanol-voda (log KOW) stanovený podle normy OECD 107.

 

 

 

 

Rozpouštědla a maziva původem ze zemědělství pocházejí z odvětví produkce dřeva, obilnin nebo olejnin. iBiotec zaručuje použití nasycených surovin bez sloučenin nebezpečných pro člověka a životní prostředí. Některá rozpouštědla, známá jako agrorozpouštědla, zelená rozpouštědla nebo biorozpouštědla, jsou pro člověka a životní prostředí toxická. My zaručujeme zejména nulový obsah zbytkového metanolu, který je výsledkem transesterifikace.

 

 

Definice VOC (těkavých organických látek)

Jakákoliv látka nebo organická sloučenina, která se nachází v plynném stavu nebo se snadno vypařuje za klasických teplotních a tlakových podmínek při svém použití, je tedy VOC. V prvé řadě se to týká rozpouštědel, pokud mají tlak par vyšší než 0,01 kPa při teplotě 293,15 K (20 °C).

POZNÁMKA: propan-butanové směsi používané jako hnací plyn do aerosolů se posuzují jako VOC.

Odpovídá doporučení Komise (EU) 2017/84 ze dne 16. ledna 2017 o monitorování uhlovodíků minerálního oleje v potravinách.